top of page

 

De Kiekenbakker en BBQ-Kookatelier zijn onderdeel van

 

De Kiekenbakker BVBA

Leopoldlaan 154

3900 Pelt

België

BE 0653 799 992

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop van De Kiekenbakker (www.dekiekenbakker.be), een BVBA met maatschappelijke zetel te Leopoldlaan 154 - 3900 Pelt, BTW BE 0653 799 992, RPR Limburg, afdeling Hasselt (hierna DE KIEKENBAKKER genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DE KIEKENBAKKER moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DE KIEKENBAKKER aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DE KIEKENBAKKER niet. DE KIEKENBAKKER is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DE KIEKENBAKKER is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DE KIEKENBAKKER. DE KIEKENBAKKER kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen 

Na het toevoegen van een artikel aan de webshop kan je de bestelling afronden. Om een bestelling te plaatsen moet je een account aanmaken. Als je account is aangemaakt of je hebt je ingelogd op de website kan je de bestelling afronden.

Betaling is mogelijk via bancontact, krediet kaart of Ideal. Alle betalingen gebeuren via betalingssysteem Stripe.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via bankkaart

 • via kredietkaart (Mastercard of Visa)

 • via Ideal (Nederland

 

DE KIEKENBAKKER is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Voor levering van BBQ toestellen Outdoorchef, Traeger, Primo Grill, Sunset BBQ en alle andere toestellen die te koop worden aangeboden door DE KIEKENBAKKER wordt er in gezamenlijk overleg een datum en uur afgesproken. Indien de klant op het afgesproken uur niet thuis is wordt er een administratieve kost van 40 euro aangerekend.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Steeds volgens de geldende voorwaarden wat betreft leveringen.

BBQ toestellen worden gratis geleverd in een straal van 30 kilometer rond DE KIEKENBAKKER.

Voor verdere verplaatsingen rekenen we een kost van € 0,60/kilometer.

Neem gerust even telefonisch contact. Dan bekijken we of we in uw specifiek geval misschien iets extra kunnen doen.

 

De levering gebeurt door DE KIEKENBAKKER, Double U Service of Knevels Verhuizingen. Producten in voorraad van DE KIEKENBAKKER worden binnen een termijn van 1 tot 5 dagen geleverd, tenzij anders vermeld. Voor exacte dag van levering gelieve contact op te nemen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan DE KIEKENBAKKER.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de DE KIEKENBAKKER was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van DE KIEKENBAKKER.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DE KIEKENBAKKER te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij DE KIEKENBAKKER. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant DE KIEKENBAKKER, Leopoldlaan 154 - 3900 Pelt, BE 653 799 992, info@dekiekenbakker.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan DE KIEKENBAKKER, Leopoldlaan 154 - 3900 Pelt.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DE KIEKENBAKKER zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Vermits DE KIEKENBAKKER enkel gemonteerde BBQ toestellen levert, vervalt de originele verpakking. Al het overige blijft gelden.

Toestellen of accessoires die gebruikt zijn worden niet teruggenomen. Een barbecue die gemonteerd is door de klant wordt ook niet teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal DE KIEKENBAKKER alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat DE KIEKENBAKKER op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan DE KIEKENBAKKER wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door DE KIEKENBAKKER  geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

DE KIEKENBAKKER betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van DE KIEKENBAKKER is bereikbaar op het telefoonnummer +3211643538, via e-mail op info@dekiekenbakker.be of per post op het volgende adres DE KIEKENBAKKER, Leopoldlaan 154 - 3900 Pelt. Ook eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. DE KIEKENBAKKER is telefonisch enkel bereikbaar tijdens de reguliere openingsuren.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DE KIEKENBAKKER beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt DE KIEKENBAKKER zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, DE KIEKENBAKKER, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden.

 • Aanmeldings formulier op de Website: e-mailadres

 

Algemene doeleinden

 

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Je de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren;

 • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;

 • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;

 • De technische administratie van de website te beheren;

 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

 

Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij DE KIEKENBAKKER hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@dekiekenbakker.be

Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DE KIEKENBAKKER, Leopoldlaan 154 - 3900 Pelt, info@dekiekenbakker.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, DE KIEKENBAKKER heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

DE KIEKENBAKKER houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@dekiekenbakker.be

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door DE KIEKENBAKKER en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de website.

Het gaat om:

 • het TCP/IP adres

 • het type en de versie van jouw computersysteem

 • de laatst bezochte internet pagina

 

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

U kan uw internet browser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 


Het nalaten op gelijk welk moment door DE KIEKENBAKKER om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van DE KIEKENBAKKER. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

Artikel 16: Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@dekiekenbakker.be We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumenten ombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumenten ombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl 

 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/od

 

Artikel 17: Garantie

Op alle producten geeft DE KIEKENBAKKER de wettelijke minimumgarantie van twee jaar. Voor Primo Grill toestellen gelden specifieke garantievoorwaarden. Zij voorzien buiten de minimumgarantie van 2 jaar op het toestel ook een garantie van 20 jaar op de keramiek.

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

DOWNLOAD HIER IN PDF

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan DE KIEKENBAKKER, Leopoldlaan 154 - 3900 Pelt, België
info@dekiekenbakker.be

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

bottom of page