top of page

RETOURNEREN

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij DE KIEKENBAKKER. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant DE KIEKENBAKKER, Leopoldlaan 154 - 3900 Pelt, BE 653 799 992, info@dekiekenbakker.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Er is een formulier tot herroeping terug te vinden onder algemene voorwaarden. Downloadbaar als PDF.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan DE KIEKENBAKKER, Leopoldlaan 154 - 3900 Pelt.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DE KIEKENBAKKER zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Vermits DE KIEKENBAKKER enkel gemonteerde BBQ toestellen levert, vervalt de originele verpakking. Al het overige blijft gelden.

Toestellen of accessoires die gebruikt zijn, worden niet teruggenomen. Een barbecue die gemonteerd is door de klant wordt ook niet teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal DE KIEKENBAKKER alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat DE KIEKENBAKKER op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan DE KIEKENBAKKER wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door DE KIEKENBAKKER  geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

DE KIEKENBAKKER betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan DE KIEKENBAKKER, Leopoldlaan 154 - 3900 Pelt, België
info@dekiekenbakker.be

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

bottom of page